enova365 już dostosowana do zmian przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

enova365 logo

Rozporządzenie ogólne (2016/679) potocznie zwane RODO/GDPR będzie stosowane od 25 maja 2018 r i obejmie wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. Warto zauważyć, że rozporządzenie weszło już w życie w maju 2016 r. dając równocześnie państwom członkowskim Unii Europejskiej i ich obywatelom dwuletni okres na dostosowanie i wdrożenie postanowień RODO. Czas ten kończy się właśnie 25 maja 2018 i od tego dnia przepisy RODO będą już stosowane do wszystkich trwających procesów przetwarzania danych.

Dlatego też w  najnowszej wersji 14.3 systemu enova365  zostały wprowadzone nowe mechanizmy wspomagające dostawanie firm i organizacji do wymogów przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Rozwiązania te wprowadzono w szczególności do modułów: handel (kontrahenci), faktury (kontrahenci), kadry i płace (dane kadrowe pracowników),szkolenia (dane uczestników szkoleń), CRM (kontrahenci, wizytówki, dane osób kontaktowych).

enova365 rodo

Poniżej lista zmian dotyczących RODO:

    1. W obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych.enova365 RODO
    2. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji – nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji – operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365.enova365 RODO pseudonimizacja
    3. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania.
    4. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie.
    5. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML.

Może zainteresuje Cię również